اخبار شرکتها-محمدحسین حسین زاده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)صاحبان سهام بانک قرض الحسنه رسالت افزود: این تعداد وام با میانگین ۳۰ میلیون تومان و به صورت غیرحضوری به مشتریان پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه بیش از نیمی از این وام ها در مسیر مشاغل خرد وخانگی پرداخت شده است، یادآورشد: در بانک قرض الحسنه رسالت با استفاده از چندین سامانه و با همکاری سازمان های همسویی که اهداف آنها کارآفرینی خردو خانگی و کارآفرینی اجتماعی است، فرایندی تعریف شده که وام های قرض الحسنه در راستای تولید خرد وخانگی و ارتقای این شغل ها به کار گرفته شود.
حسین زاده عملیاتی شدن سفته الکترونیک و افزایش سقف وام های قرض الحسنه را از اتفاق های مثبت برای بانک قرض الحسنه رسالت در سال۱۴۰۰ عنوان کرد و اظهارداشت: افزایش سقف وام ها طبیعتا میزان فعالیت این بانک را وسیع تر می کند.

وی همچنین میزان افزایش منابع این بانک را گویای استقبال مردم ازقرض الحسنه و  مدل بانکداری بانک قرض الحسنه رسالت دانست. 

به گفته حسین زاده، بانک قرض الحسنه رسالت در زمینه کفایت سرمایه به نقطه مطلوبی در سال جاری خواهد رسید.