اخبار شرکتها-بررسی ها نشان میدهد که بانک ایران زمین اشراف قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد. بازدهی مثبت این بانک در نوسانی ترین شرایط بازار سرمایه به خوبی نشان میدهد که مدیران بانک ایران زمین و کارشناسان سهام آن اخبار بازار سرمایه و تحولات صورت گرفته در بخشهای مختلف را به خوبی دنبال می کنند. اصلاحات زیاد در بازار سرمایه خصوصاً در ۱ سال گذشته برخی از کارشناسان این بازار را در خصوص آینده آن با چالشها و تردیدهای زیادی همراه کرده و نگاهی به پرتفوی بورسی برخی از شرکتها از ریزش های سنگین در یکسال گذشته خبر میدهد.

 

سود در نوسان

نشانه گذاری درست در بازار هدف که هنوز برای جبران عقب ماندگی خود از بازار و همراه شدن با موج نوسانات جا دارند مهمترین مهارتی است که از یک بلدکار در بازار بورس و سرمایه انتظار می رود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که قاعده دستوری کنترل بازار به جای قاعده منطقی مسیر را تعیین می کند و بازارخوانی در این شرایط پیچیده تر از هر زمانی خواهد بود. اگرچه برخی اعتقاد دارند که بازار هنوز در شوک صعود ۶ ماهه دوم سال ۹۹ قرار دارد اما بررسی های بنیادی حکایت از آن دارد که در شرایط فعلی اصلاح قیمتی نمادها به اتمام رسیده و آنچه باقی مانده اصلاح زمانی است که حدود ۹۰ درصد نمادها نیز این مرحله را گذارانده اند. اما به هر طریق در بازار یکطرفه و در شرایطی که بسیاری از بزرگان بازار با توجه به نوسانات ارزی و پیش بینی های برآمده از فردای بازار ارز پس از ناکامی برجام در پی جمع کردن سرمایه خود از بازار سهام بودند شناسایی سود کار دشواری بود.

بررسی ها نشان میدهد که بانک ایران زمین در زمینه شناسایی سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها و سهام کارنامه قابل دفاعی دارد و با افزایش سود شناسایی شده خود از این محل به وضعیت نقدینگی خود در پایان سال ۱۴۰۰ بهبود بخشید.

این بانک در پایان سال قبل ۱۱ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال سود از محل سرمایه گذاری های خود شناسایی کرد که نسبت به سال ۹۹ رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد. گفتنی است محل عمده سرمایه گذاری های این بانک صندوق های سرمایه گذاری ، شرکتهای فلزی ، پتروشیمی ها و صنایع معدنی بود.