جواد زمانی معاون اتاق بازرگانی در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه افشاکننده نامه کارت هدیه شیرینی آخر سال اتاق بازرگانی خیلی حقیر بود، گفت: در همه نهادها و کمیته‌ها چنین کاری انجام می‌شود. بودجه این کار در معاون پارلمانی بوده و این معاونت بیشترین ارتباطات را با خارج از اتاق دارد. پولی دست من نیامد و مستقیم به حساب شیرین عسل ریختیم.