سود انباشته پتروشیمی مارون در سال گذشته به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید و به نسب سال مالی قبل آن با افزایش ۸ درصدی همراه بوده است.

وضعیت فروش پتروشیمی مارون

 

حدود ۷۴ درصد از حجم فروش شامل فروش داخلی و مابقی فروش صادراتی می‌باشد که به لحاظ ریالی نیزحدوداً ۷۴ درصد فروش داخلی و ۲۶ درصد فروش صادراتی را شامل می‌شود. فروش داخلی شرکت عمدتاً به شرکت‌های داخلی منطقه ویژه اقتصادی و مابقی از طریق کارگزاری بورس کالا معامله می‌شود.

 

داریی‌های ثابت مشهود این پتروشیمی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدوداً ۹۷ درصد افزایش یافته است که عمدتاً بدلیل افزایش پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای بابت خرید کاتالیست می‌باشد.

 

درآمد‌های عملیاتی مارون درآمد‌های عملیاتی شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد که این افزایش عمدتا بدلیل افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ فروش محصولات می‌باشد.

عملکرد این شرکت در دوره مالی نه ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل رشد ۵۵ درصد را نشان می‌دهد که علیرغم افزایش ۲۲۴ درصدی بهای تمام شده این رشد تحقق یافته است.

 

سایر در آمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی وغیر عملیاتی در مجموع نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۳۰۶ درصد افزایش یافته که این افزایش ناشی از افزایش سود حاصل از سپرده گذاری در بانک‌ها می‌باشد.