به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری ، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای نیاز به اصلاحات عمیقی دارند و اگر این اصلاحات انجام نشوند، شکاف طبقاتی در کشور روز به روز با افزایش روبرو می‌شود.

وی بیان کرد: از سویی دولت سیزدهم نیز تاکنون یک راهبرد اقتصادی مشخص برای پیگیری مسائل اقتصادی از خود ارائه نداده، به طوریکه تمامی امور و کار‌ها به صورت موقت و روزمره پیگیری شده که این وضعیت لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: با افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود، اما این رشد ارزش واقعی برای کشور نخواهد داشت، زیرا که بر اساس آن ارزش افزوده ویژه‌ای خلق نشده، در چنین شرایطی شکاف طبقاتی در حال گسترش است، برای جلوگیری از این موضوع باید نظام‌های باز توزیع ثروت در کشور با اصلاحات زیادی روبرو شود.