به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس آمار در حالی که رشد اسمی سود شرکتها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۳ درصد بوده است، در شش ماهه و نه ماهه ۱۴۰۰ رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۸ و ۶۴ درصد بوده است.

این روند نشان میدهد که اثر جهش‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال ۱۳۹۹ نمایان شده و در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با فروکش کردن نوسانات ارزی کمتر شده است. 

روند سودسازی شرکت‌های بورسی را می‌توان از طریق تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز دنبال کرد.

بر اساس آمارهای عملکرد شرکت‌های بورسی، درحالی‌که در سال ماه ۱۳۹۹ از ۲۶۷ شرکت تنها ۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، در ۶ماهه و ۹ماهه امسال تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ترتیب به ۸ و ۱۰ شرکت بیشتر از تعداد شرکت‌های زیان‌ده سال گذشته در مدت مشابه بوده است. 

براساس این آمارها، بررسی وضعیت سودآوری ۹ ماهه ۴۵۹ شرکت نشان می‌دهد که در این مدت سود تجمیعی این شرکت‌ها نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است؛ در حالی که تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز به ۵۶ شرکت رسیده که ۱۰ شرکت بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

این شواهد نشان از ناهمگنی در وضعیت سودآوری صنایع است. در حالی که سود صنایعی مانند فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع غذایی و دارویی بیشتر شده و رشد سود آنها کمتر از تورم بوده است.