اخبار شرکتها-نشست مجازی «موبایل ژورنالیسم، یافته‌ها و تکنیک‌ها» توسط احسان صفاپور، مدرس و روزنامه‌نگار پنج‌شنبه (۱۹ اسفندماه)  برگزار می‌شود.

ورکشاپ «موبایل ژورنالیسم، یافته‌ها و تکنیک‌ها» از سری ورک شاپ‌های ۹گانه مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه در فصل زمستان است که پنجشنبه شب از ساعت ۲۰ الی ۲۱ و ۳۰ از طریق لایو اینستاگرامی توسط احسان صفاپور به آدرس  baharanschool۱@ برگزار می‌شود.