به گزارش «نود اقتصادی» در آمارهای ۹ ماهه واردات کشورمان، یک مبدا عجیب‌وغریب ذکر شده است.

این مبدا، قطب جنوب است که امسال رقمی در حدود ۱۶۳ هزار دلار اسید سیتریک از این منطقه وارد ایران شده است.