به گزارش «نود اقتصادی» براساس هدفگذاری برنامه ششم توسعه، سهم مالیات از کل منابع بودجه تا سال ۱۴۰۱ باید به ۵۰ درصد برسد اما این درحالی است که در بودجه ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه حدود ۳۵ درصد و این مقدار در بودجه سال آینده نیز گرچه بهتر شده اما بازهم ۳۸ درصد پیش‌بینی شده که ۱۲ واحد درصد از تکالیف برنامه ششم توسعه کمتر است.