به گزارش «نود اقتصادی» یکی از سوال‌های پرتکرار در سال‌های اخیر این بوده که چرا ایران با وجود ذخایر چشمگیر انرژی، قطعی برق و گاز دارد؟

پاسخ این سوال از چند جنبه قابل بررسی است. یکی از مهمترین دلایل این امر، عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در دولت روحانی است.

مقایسه تکالیف برنامه ششم توسعه و عملکرد دولت روحانی به قدر کافی گویای عقب‌ماندگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی بخش انرژی از اهداف برنامه را نشان می‌دهد. 

مورد دوم، اشتباه سیاستگذاری در تمرکز ویژه بر استفاده زیاد از گاز طبیعی است، به طوریکه درحال حاضر از کل انرژی اولیه مصرفی کشور، ۶۵ درصد آن مربوط به گاز طبیعی است. این درحالی است که در کشورهای دیگر و حتی کشورهای منطقه، سعی شده یک سبد انرژی متنوعی و متناسبی از همه بخش‌های انرژی ازجمله ذغال سنگ، انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرها در کنار نفت و گاز بهره گرفته و فشار زیادی را بر روی یک بخش از انرژی وارد نسازند.