اخبار شرکتها-در همراه بانک تجارت، با استفاده از گزینه تبدیل‌ها می‌توانید شماره شبا و شماره حساب تمامی بانک‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. همچنین می‌توانید شماره کارت، شبا و حساب تجارت را به یکدیگر تبدیل و از آن استفاده کنید.