به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای سازمان بورس، تعداد کدهای فعال بورسی خارجی‌ها تا پایان مهرماه امسال به ۳۷۳۶ کد رسیده است.

  قابل ذکر است در شهریور ماه سال جاری تعداد کدهای بورسی خارجی‌ها ۳۶۹۷ کد بوده است.