اخبار شرکتها-با استفاده از همراه بانک تجات در اپلیکیشن همراز می توانید به صورت غیرحضوری نسب به فعالسازی رمز پویای تجارت کارت خود اقدام کنید.