به گزارش‌ «نود اقتصادی»، موسی شهبازی غیاثی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: نتیجه حمایت‌های غیرهدفمند، غیرمشروط و غیرزمان‌دار را ما در صنایع خودرو می‌بینیم و اگر این مسیر برای لوازم خانگی نیز تکرار شود، منجر به افزایش کیفیت لوازم خانگی تولیدکنندگان ایرانی و رضایت مشتریان (مردم) نخواهد شد. لذا ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید به اتخاذ سایر سیاست‌های تکمیلی توسط دولت همراه شود تا منجر به افزایش کیفیت شود.