اخبار شرکتها-با طرح درنا، کسب و کارها میتوانند در قالب اعتبار اسنادی و کارت خرید در بانک گردشگری تسهیلات دریافت کنند.