اخبار شرکتها-طبق قوانین جدیو چک بانک مرکزی، پس از صادر کردن هر برگه چک باید آن را در سامانه صباد ثبت کنید. همچنین پس از دریافت هر برگه چک از سایر اشخاص یا به منظور انتقال آن به شخص دیگر نیر باید آن را در سامانه صیاد ثبت کنید.