به گزارش «نود اقتصادی» با وجود اینکه در سال ۹۹ قرعه‌کشی‌های خودرویی زیادی انجام شد، اما آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد این خودروها به افراد فاقد خودرو نرسیده است؛ چراکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در مناطق شهری کشور درصد خانوارهای دارای اتومبیل شخصی طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون تغییر و حدود ۵۳/۱ درصد مانده و همچنان نزدیک به ۴۷ درصد از خانوارهای شهری فاقد خودرو هستند.