دکتر ساسان شاه ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به وعده های اقتصادی برخی کاندیداها در خصوص افزایش یارانه نقدی تا ۴۵۰ هزار تومان گفت: دولتهای یازدهم و دوازدهم طوری عمل کردند که مردم دیگر فریب وعده های بی پایه برخی کاندیداها را نمی خورند.

وی افزود: هوشمندی مردم نباید توسط کاندیداها به بازیچه گرفته شود و یا اعداد و ارقام یارانه برای رای جمع کردن مطرح شود. وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی انداختن مردم از چاله به چاه است و تطابقی با واقعیت اقتصاد کشور ندارد. کاندیداها سعی کنند با وعده های درست در شرایط عادلانه و عالمه شرایط رقابت را فراهم کنند.