به گزارش «نود اقتصادی»، میثم مهرپور تحلیلگر مسائل اقتصادی: بدون این که وارد مصادیق بشویم و از نامزد مشخصی نام ببریم باید پذیرفت که مناظره می‌توانست بهتر و پربارتر و روشنگرانه‌تر برگزار شود اما یکی - دو نامزد تعمداً مناظره را به صحنه‌ی تقابل و تخطئه تبدیل کردند چون یارای پاسخگویی به دوران مدیریتی خود نبودند!

وی بیان کرد: این که شالکه‌ نامزدها با دست خالی قدم به عرصه‌ی انتخابات گذاشته‌اند حرفی نیست اما این که تمامی نامزدها بدون برنامه هستند سخن درستی نمی‌تواند باشد.

مهرپور افزود: این که حاضر نباشیم به دوران مدیریتی ما پرداخته شود اما از زمین و زمان ایراد بگیریم یعنی برای مناظره نیامده‌ایم بلکه آمده‌ایم دعوا کنیم!

منبع: آفتاب یزد