به گزارش «نود اقتصادی»، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای کشاورزی اتفاق بزرگی افتاده است و امسال توانستیم به جای افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی و ۲۰۰ تومان گندم، قیمت را از ۲۵۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش دهیم.