به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت: دیپلماسی فعال اقتصادی هم فشار را از روی بازار ارز برمی‌دارد از آن جهت که عرضه ارز را وارد بازار ارز می‌کند و به اندازه کافی تأمین می‌کند، ثانیاً حتی اگر شرایطی رخ دهد که به لحاظ مشکلی که نظام پولی بین‌المللی برای ما  ایجاد می‌کند نتوانیم ارز صادراتی را برگردانیم، می‌توانیم این ارز را در قالب تهاتر و به شکل مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف وارد کشور کنیم.

وی بیان کرد: وقتی که می‌توانیم مواد اولیه صنایع را تأمین کنیم این خود موجب می‌شود فشار کمتری به بازار ارز وارد شود چون بالاخره کسانی که وارد بازار ارز می‌شوند و تقاضای ارز دارند بخشی از تقاضای ارز را به خاطر واردات مواد اولیه دارند که اگر ما بتوانیم در قالب یک جریان تهاتری مواد اولیه را برای تولیدکننده فراهم کنیم آنها نیازی ندارند که معطل تأمین ارز شوند و به واسطه ارز تأمین شده برای مواد اولیه مورد نیاز ثبت سفارش دهند.