به گزارش «نود اقتصادی»، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: سوابق امر حاکی از این است که در صورت الحاق به کنوانسیون‌های  CFT و  پالرمو اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها مصداق  پولشویی قلمداد شده و علیه کشور در شورای امنیت سازمان ملل پرونده تشکیل خواهد شد.

وی بیان کرد: در نتیجه اجرای استانداردهای FATF توسط ایران به ویژه فراهم کردن زیرساخت‌های حقوقی آن یعنی الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، از مصادیق تقویت تسلیحات مالی آمریکاست و نه تنها گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب هوشمندتر شدن تحریم‌های  آمریکا نیز خواهد شد.