اخبار شرکتها-یکی از خدمات کارت هواداری واگذاری سهام بانک گردشگری است. هواداران رده حامی و دو آتیشه در قرعه کشی سهام، شرکت داده میشوند.

در رده حامی 10 نفر به قید قرعه برنده 50 سهام می شوند و در رده دوآتیشه میزان این سهام تا 100 افزایش پیدا میکند.