به گزارش «نود اقتصادی» در سال جاری دولت ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۶۴۳ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد کرده است که اگر میانگین نرخ ارز آزاد را ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، دولت در سال جاری معادل ۱۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ برای واردات گندم اختصاص داده است.  

قابل ذکر است اگر رقم ۱۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان را تقسیم بر ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار تن گندم وارداتی (معادل ۲ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۴۷ کیلوگرم) کنیم، هر کیلو گندم خارجی ۵ هزار و ۹۸۰ تومان برای مردم ایران آب خورده است. این درحالی است که قیمت هر کیلو گندم داخلی در سال جاری حدود ۲۵۰۰ تومان بوده است.