محمد طاهر شمس چون از مدیران وقت چای شمال بوده در این قرارداد اعمال نفوذ کرده و با سازمان تعاون روستایی وارد قرارداد شده است.

چای کشاورزان زحمتکش به قیمت بسیار ناچیزی به این خریدار فروخته شده است.

امضای چنین قراردادی با مبلغ بسیار ناچیز حاکی از اعمال نفود است.

در سازمان تعاون روستایی بسیاری از شمس حمایت می‌کنند.

شمس قصد داشت ۳۲۰۰ تن چای دیگر در انبار لنگرود را نیز تصاحب کند که نگذاشتیم.

مقامات بالای سازمان تعاون روستایی با شمس ( خریدار چای) منافع مشترک دارند!