به گزارش «نود اقتصادی» در مطالعه‌ای که بر روی نرخ بازده دارایی ۲۲ غول بزرگ صنعت ساختمان انجام داده است، مشخص شده که نرخ بازده دارایی ۱۴ شرکت زیر ۱ درصد است.

این شرکت‌های بزرگ ساختمانی که مورد مطالعه خبرنگاران «نود اقتصادی» قرار گرفته‌اند جملگی در بورس حضور داشته و از جمله شرکت‌های باسابقه و شناسنامه دار صنعت ساختمان به شمار میروند.