به گزارش «نود اقتصادی»، درحالیکه درســال ۱۳۹۷ ، حدود ۹۰ درصـد شکایت‌های ثبت شــده درکمیتـه سازش  مربـوط بـه بـورس اوراق بهـادار بـوده و شـکایات مربـوط بــه فرابـورس و بــورس کالا بــه ترتیـب ۴ و ۶ درصـد مجمـوع شکایت‌ها را شــامل شــد، اما در ســال ۱۳۹۸ شـکایات مربـوط بــه فرابورس و بورس کالا بــه ترتیـب بــه ۱۵ و ۱۴ درصـد مجمـوع شکایت ها رسـید.

ایـن موضـوع نشـان دهنده آن اسـت کـه بـا وجـود کاهـش تعـداد شـکایات، شـکایات مربـوط بـه بـورس کالا و فرابـورس افزایش یافتـه اســت.

تعـداد پرونده هــای ثبـت شــده درسـال ۹۸  حدود، ۳۴۸ پرونـده بوده حال آنکه  سـال ۹۷ تعـداد ۷۳۷ پرونـده در کمیتــه سـازش ثبـت شده است.