به گزارش «نود اقتصادی» طبق اسناد صورت مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۸ بانک رسالت، باشگاه پرسپولیس تهران در یک پرونده حقوقی محکوم به پرداخت ۱/۵ میلیارد تومان اصل بدهی و جریمه دادرسی آن به بانک رسالت شده است.