به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم رزاقی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگر یک سیستم درست اقتصادی داشتیم و تورم را کاهش می دادیم می توانستیم حذف چهار صفر را مطرح کنیم اما وقتی تورم هر ساله تکرار می شود بر فرض که چهار صفر را هم حذف کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. شاید با حذف صفر از پول ملی ۴۰ درصد تورم در ظاهر به ۴ درصد تغییر می کند اما در واقع همان است و نوعی گول زدن افکار عمومی و کتمان واقعیت محسوب می شود.

وی بیان کرد: آیا بزرگترین مشکل فعلی ایران افزایش هزینه های بازیافت اسکناس است یا بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و خدمت بانک‌ها به فعالیت‌های غیرتولیدی و بی خانمانی میلیون‌ها ایرانی؟! دولت با وجود اطلاع از شرایط اقتصادی اما اقدامی در جهت حل مشکلات حل نمی کند لذا مجبور به فضاسازی و مطرح کردن مسائل بی ربطی مانند "مذاکره" و "حذف صفر از پولی ملی" می شود که هیچ دردی را هم از جامعه دوا نمی کند.