به گزارش «نود اقتصادی» اتاق فکر مجلس شورای اسلامی در آخرین اظهارنظر خود درباره «طرح بررسی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به نتیجه قابل اتکایی نرسید.

این مرکز پژوهشی در پایان مطالعه خود دو راه‌حل پیش‌روی نمایندگان مجلس ارائه که شامل اجرای فرایندهای بهبوددهنده شرایط (ادغام) فعلی و برگشت به ساختار قبل از تفکیک است.