«نود اقتصادی»- بررسی جداول پیوست چهار بودجه در فاصله سال‌های 94 تا سال 97  نکات جالبی را در خصوص جابجایی دو ردیف به دست می‌دهد که این دو ردیف در بخشی که به نحوه هزینه عوارض دریافتی از شرکت‌های بیمه بازرگانی از محل فروش بیمه نامه‌های شخص ثالث می‌پردازد در سال‌های 97 و 98 ستون تعداد نفرات مصدومان جابجا شده و بخاطر آنکه اعداد اعتبار درخواستی تغییر نکند، هزینه درمان هر نفر به نحو چشمگیری تغییر پیدا کرده است.

براساس این گزارش، در فاصله سال‌های 94، 95 و 96 "کمک درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستان‌های خصوصی" 80950 بیمار با هزینه درمان حدود 1235000 تومان و در مجموع  100 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که این ارقام هیچ تغییری نداشته است.

در عین حال، در سال‌های 95 و 96 "کمک به هزینه‌های درمان مسمومین  و مصدومین اورژانس غیرترافیکی" برای 8141 بیمار با هزینه درمان هر بیمار 3440000 تومان در مجموع 280 میلیاردریال اعتبار مورد نیاز پیش بینی شده است.

جالب آنکه این دو ردیف  تعداد بیماران در سال 97 جابجا شده است و برای آنکه وزارت بهداشت برای دریافت اعتبار لازم دچار مشکل نشود  میزان هزینه معالجه برای هر بیمار به نحو چشمگیری بالا و پایین شده است!

در آن سال "کمک درمان مصدومین سوانح و حوادث در بیمارستانهای خصوصی" از 1235000 تومان به حدود 10 برابر یعنی 11781000 تومان افزایش یافته است و " کمک به هزینه های درمان مسمومین  و مصدومین اورژانس غیر ترافیکی" از 3440000 تومان به یک دهم یعنی 300 هزار تومان کاهش یافته است.

متاسفانه این جابجایی ردیف ها در سال 98  تکرار شده و از آنجایی که منابع پیش بینی شده برای هریک از ردیف ها متفاوت بوده این بی توجهی قابل تامل است.

آیا این بی نظمی در تخصیص اعتبار 100 میلیاردتومانی در سایر ردیف ها هم تکرار شده است؟ وقتی که در تخصیص بودجه این بی نظمی وجود دارد آیا نحوه نظارت بر هزینه کرد آن خالی از ابهام است؟

سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد ظرف یکسال رقم ۸۰ هزار نفر بیمار چطور به ۸ هزار نفر بیمار تغییر یافته است؟