به گزارش خبرنگار نسیم، رقم اعزام و پذیرش مسافر بین المللی در مدت مذکور از سامانه فرودگاهی کشور، به عدد 692 هزارو 987 مسافر رسیده است.

این گزارش حاکیست: رقم نشست و برخاست پروازهای داخلی در فرودگاههای  کشور هم  از 25 اسفند ماه سال 93 تا چهارم فروردین ماه سال جاری هم به عدد 17 هزارو 451 سورتی پرواز رسیده که در مجموع ، رقم کل اعزام و پذیرش مسافر داخلی در مدت مذکور درسامانه فرودگاهی کشور به رقم 2 میلیون و 570 هزار مسافر رسیده است.