وی میزان تولیدات این شركت در سال گذشته را 290 هزار دستگاه اعلام كرد و با بیان اینكه سطح تولیدات این شركت امسال به 650 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: به طور قطع با افزایش تولید و عرضه قیمت‌ها در حاشیه بازار سامان‌دهی میشود.