عبدالوهاب سهل‌آبادی با اشاره به اینکه در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت باید واقعیت‌های مربوط به وضعیت کنونی صنعت و تولید کشور به مردم گفته شود، افزود: لغو گشایش ال‌سی 130 درصدی بانک‌ها نیز می‌تواند تأثیر مثبت زیادی روی تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی داشته باشد.‬