فرهاد احمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر، این مطلب را بیان کرد.