حمید صافدل، گفت: ارتباط بانک مرکزی و بانک عامل و مشتری براساس اسناد مبادله شده در مرکز مبادله ارزی تعیین می‌شود و براساس همین اسناد مشتری دو هفته فرصت دارد ریال ارز تأمین کند و پس از اینکه این تامین صورذت گرفت ارز براساس نرخ روز به متقاضی پرداخت می‌شود.