علیرضا اورنگی درباره طرح‌های آبخیزداری در کشور اظهارداشت: هم اکنون حدود 40 میلیون هکتار طرح‌های مطالعاتی توجیهی در ارتباط با آبخیزداری درکشور داریم.
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز هشت میلیون هکتار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور هدف گذاری شده است. همچنین با همکاری وزارت نفت نیز پروژه آبخیزداری در عسلویه استان بوشهر با اعتبار 620 میلیارد ریال در دست اجراست.