به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های هزینه-درآمد مرکز آمار ایران؛ در سال ۱۴۰۱ (آخرین گزارش) ضریب جینی به ۳۸۷۷/. رسیده که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۴ تاکنون است. همچنین نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین نیز به ۱۲/۸۶ رسیده که این شاخص نیز کمترین مقدار از سال ۱۳۹۴ تاکنون بوده است.

قابل ذکر است برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

همچنین یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است. هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است.