به گزارش «نود اقتصادی» افتتاح سد قیزقلعه‌سی طرحی برای شکوفایی اقتصادی بخش کشاورزی کشور به خصوص در دشت‌های حاصلخیز شمال غرب کشور است.افتتاح این سد با تنظیم دو میلیارد مترمکعب آب‌های مرزی دستاوردهایی چون حفظ و تثبیت حقابه ایران از رودخانه ارس، تولید برق، تامین آب شرب و حفظ و حراست از محیط زیست را به ارمغان می آورد.