به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تا سال ۱۳۹۹ نسبت هزینه ده درصد پرهزینه‌ترین به ده درصد کم‌هزینه‌ترین کشور به ۱۳/۹۶ رسیده بود که این مقدار تا سال ۱۴۰۱ به ۱۲/۸۶ رسیده است.

این مقدار برای ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین  نسبت به ۲۰ درصد کم‌هزینه‌ترین نیز از ۸/۱۳ به ۷/۹۶ کاهش یافته است. همچنین نسبت ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۴۰ درصد کم‌هزینه‌ترین نیز از ۴/۳۲ در سال ۱۳۹۹ به ۴/۱۳ در سال ۱۴۰۱ رسیده است.