به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، سرعت رشد حجم پول (بخش سیال نقدینگی) در پایان اسفند ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفند سال ۱۴۰۱ به ۱۷/۵ درصد رسیده است، عددی که بین دیماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در محدوده ۷۰ درصد قرار گرفته و در شهریور ۱۳۹۹ نیز حتی رقم ۸۹ درصد را به ثبت رسانده بود.

براساس داده‌های بانک مرکزی، رقم فعلی رشد نقطه‌ای پول در کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۷ تاکنون یعنی در کف ۷۵ ماه اخیر قرار دارد.

قابل ذکر است سرعت گردش پول از مهمترین متغیر‌هایی است که رفتار عاملان اقتصادی در قبال تقاضای پول و به‌دنبال آن، تورم انتظاری را شکل می‌دهد.