به گزارش «نود اقتصادی» حسین سلاح ورزی رئیس برکنارش شده اتاق بازرگانی، در ماه های اخیر و بعد از برکناری از ریاست اتاق بازرگانی به شکل مفتضحانه‌ای تغییر موضع داده و به انتقاد از دولت می‌پردازد !

در بالا دو نمونه از تغییر مواضع عجیب سلاح ورزی را می بینید که در زمان ریاستش مشکلات انتخابات اتاق بازرگانی لرستان را اختلال و ابطال انتخابات آبادان را بی‌حیایی دولت می داند و همچنین در زمان ریاستش بر اتاق از تعامل با دولت سخن می گوید و بعد از برکناری سوگند رئیس جمهور را زیر سوال می برد.