به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی  در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: با بررسی بارنامه های صادره از مبدا استان خراسان رضوی در سنوات 1397 تا 1401 و با لحاظ بیشترین بارنامه صادره برای یک نفر، یکصد مودی فاقد پرونده مالیاتی شناسایی و برای این تعداد مودی، 403 فقره برگ تشخیص مالیاتی بالغ بر یک هزار و 277 میلیارد ریالی (127 میلیارد تومان) صادر شده است.

وی افزود: همچنین یک هراز و 76 فقره برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با مبلغ 31 هزار و 627 میلیارد ریال (3 هزار و 162 میلیارد تومان) مالیات و عوارض قابل مطالبه از مودیان یادشده در مرحله صدور است.