به گزارش «نود اقتصادی» مجتبی یوسفی، نماینده مجلس اظهار کرد: در یکسال و نیم اخیر که تیم جدید بر بانک مرکزی حاکم شده است، هم نقدینگی کنترل و مدیریت شده و هم التهابات ارزی فروکش کرده است. آشفتگی کنونی در بازار غیررسمی ارز، ناشی از فضاسازی برخی رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای غیررسمی است.