به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای شرکت ملی گاز ایران، در فصل سرد ۴ درصد از خانوارهای پرمصرف ۱۲ درصد از گاز بخش خانگی را مصرف می‌کنند.

این آمار نشان می‌دهد ۲۰ درصد از خانوارهای با مصرف متوسط حدود ۳۸ درصد از گاز خانگی و ۷۶ درصد از خانوارها نیز ۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند.

به عبارتی، ۲۴ درصد از خانوارها (پرمصرف و مصرف‌متوسط) حدود ۵۰ درصد از گاز خانگی و ۷۶ درصد مابقی ۵۰ درصد گاز خانگی را مصرف می‌کنند.