به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، این شرکت در سال ۱۴۰۱ درحالی ۳۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که بیش از ۲۹ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است. به عبارتی، زیان خالص شرکت معادل ۸۶ درصد از درآمد عملیاتی این شرکت بوده است.