به گزارش «نود اقتصادی» مهدی صفری، معاون وزیر امور خارجه اظهار کرد: چرا کالایی که می‌خواهد از کشور ترانزیت شود این قدر باید لب مرز معطل شود؟/ این رویه باعث شده کشورهای آسیای مرکزی ما را دور بزنند.