به گزارش «نود اقتصادی» دکتر مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: بدنه سیاسی دولت‌ می‌خواهند روابط اقتصادی ما با چین محدود به فروش مواد خام بماند. احیای برجام ۲۰۱۴ در سال ۲۰۲۳ یک دلار هم انتفاع برای ما ندارد.