به گزارش «نود اقتصادی» مصطفی محمدی رمضانی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری اظهار کرد: رئیس CIA اخیرا گفته فناوری‌های نوظهور در آینده نزدیک قابلیتی به کشورها می‌دهد که از بمب اتم هم مهم‌تر است. اگر امروز سوار قطار فناوری‌های جدید شدیم می‌توانیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما اگر از این قطار عقب ماندیم باید هزینه‌های بسیاری را بدهیم.