به گزارش «نود اقتصاذی» مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق: امسال برای نخستین بار تامین برق صنایع بزرگ با جهش بسیار خوبی روبه‌رو شد و از بخش خانگی پیشی گرفت. امسال صنایع بزرگ رشد ۸.۱۵ درصدی برق را برای نخستین بار تجربه کردند.

این رشد مصرف در بخش صنایع در سال حمایت از تولید ناشی از مدیریت مصرف در بخش خانگی بود که با اعمال پاداش محقق شد. به‌طور متوسط در ۱۰ سال اخیر رشد مصرف برق در بخش صنایع چهار درصد بود که امسال برای نخستین بار رشد ۲ برابری پیدا کرد.

از ابتدای دولت سیزدهم با توجه به ناترازی شدیدی که در صنعت برق وجود داشت دو اقدام اساسی برای تامین برق پایدار در دستور کار قرار گرفت. ظرفیت تولید برق و اعمال روش های مدیریت مصرف دو اقدام اساسی است.

اعمال این دو روش سبب شد برق مورد نیاز همه بخش های کشور از جمله صنایع و خانگی بدون هیچ محدودیتی تامین شود. براین اساس امسال دومین سالی است که برق مورد نیاز کشور تامین شد و هیچ خاموشی برنامه ریزی شده ای اعمال نشد.